Trwa komunikacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa, w jaki sposób Fundacja Polska Wódka, z siedzibą w Warszawie przy pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000593987, NIP: 5252642143, REGON: 363449747 („Fundacja” lub „my”), respektuje prawa prywatności użytkowników, gdy korzystają oni z mediów cyfrowych (np. naszych stron internetowych, aplikacji na telefon, stron w mediach społecznościowych, wszelkich formularzy online) oraz komunikują się z nami drogą elektroniczną. W związku z tym, opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, aby poinformować, w jaki sposób Fundacja zbiera, przechowuje, korzysta i przetwarza Dane Osobowe podane nam za pośrednictwem mediów cyfrowych obsługiwanych przez Fundację („Media Cyfrowe”).

Przed skorzystaniem z naszych Mediów Cyfrowych, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku niewyrażenia zgody na Politykę Prywatności, prosimy o niekorzystanie z Mediów Cyfrowych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian do Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Polityki Prywatności do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego
uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony; zmiany nie będą jednak prowadzić do obniżenia poziomu ochrony Danych Osobowych ani rozszerzać zakresu lub celu przetwarzania danych, dla których użytkownik przekazał swoje Dane Osobowe, chyba że uzyskamy zgodę użytkownika lub będzie to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. Zachęcamy do regularnego przeglądania Polityki Prywatności i Polityki Cookies, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami oraz sposobem dozwolonego korzystania z danych użytkowników.

Fundacja jest administratorem wszelkich Danych Osobowych podanych Fundacji.

1. Jakie Dane Osobowe zbieramy i w jaki sposób?

„Dane Osobowe” dla celów niniejszej Polityki Prywatności oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym np. informacje umożliwiające nawiązanie z nią kontaktu drogą elektroniczną lub w inny sposób (online lub offline). Dane te obejmują np.: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres email, numer telefonu („informacje umożliwiające określenie tożsamości osoby”), dane demograficzne takie jak data urodzenia, wiek, płeć, oraz nawyki lub preferencje, gdy informacje te są powiązane z informacjami umożliwiającymi określenie tożsamości osoby.

Dane Osobowe są zbierane wyłącznie za wiedzą użytkownika (tj. w przypadku świadomego podania danych online za pośrednictwem naszych Mediów Cyfrowych) w przypadku chęci udziału w oferowanych funkcjach i usługach. Zazwyczaj mają one następującą formę:

 • Rejestracji lub zapisania się w Mediach Cyfrowych: np. poprzez subskrypcję newslettera dla konkretnego Medium Cyfrowego w odpowiednich przypadkach lub założenie konta, aby być członkiem klubu;
 • Funkcji „Wyślij do znajomego”;
 • Loterii i konkursu;
 • Przystąpienia do programu lojalnościowego;
 • Organizacji imprez (forma zaproszenia lub formularze)
 • Urządzeń interaktywnych w budynku Muzeum (np. fotobudka)
 • Reakcji, pytań lub komentarzy za pośrednictwem formularza kontaktowego;
 • Wszelkich innych próśb wymagających podania Danych Osobowych.

Dane Osobowe zbierane w przypadku powyższych funkcji są różne pod względem rodzaju i ilości i zależne od danej aktywności. Żądane Dane Osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu (do pracy lub domu). W przypadku niektórych aktywności, wymagane może być stworzenie nazwy użytkownika (username) lub hasła lub podanie dodatkowych danych, m.in.: (i) wieku i daty urodzenia, (ii) płci, (iii) częstotliwości korzystania, (iv) danych o gospodarstwie domowym, stylu życia, ośrodku interesów lub (v) innych istotnych informacji.

Z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego prawa, możemy korzystać z różnych technologii do zbierania i podawania informacji na temat dostępu do naszych Mediów Cyfrowych i korzystania z nich, a także danych demograficznych użytkowników naszych Mediów Cyfrowych uzyskanych od podmiotów zewnętrznych np. Google lub używanych mediów społecznościowych („Informacje o Korzystaniu”). Informacje takie mogą obejmować informacje na temat odwiedzanych stron, czasu trwania wizyt, dostępu lub podawania konkretnych informacji o napojach lub innych treści, języku w jaki prowadzone są odwiedzane strony, danych demograficznych (np. wieku, płci i dziedzin zainteresowań, w odpowiednich przypadkach) oraz wizyt na stronach przed wizytą na bieżącej stronie, tak abyśmy mieli więcej informacji na temat interakcji między użytkownikami i naszymi markami, a następnie mogli dostosować i odpowiednio ulepszyć nasze usługi. Większość zbieranych Informacji o Korzystaniu co do zasady nie może być połączona z indywidualnym użytkownikiem, lecz jeśli mogłyby zostać powiązane z użytkownikiem traktowane będą jak Dane Osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. W jaki sposób stosujemy technologie śledzenia i dlaczego?

Fundacja stosuje technologie śledzenia takie jak pliki cookies, adres IP lub logi w celu gromadzenia pewnych danych takich jak typ przeglądarki i system operacyjny, strona odsyłająca, ścieżka użytkownika w ramach serwisu, nazwa domeny dostawcy Internetu itp. w celu poprawy korzystania i funkcjonalności naszych Mediów Cyfrowych oraz aby lepiej poznać, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Mediów Cyfrowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem narzędzi i usług.
Technologie śledzenia pozwalają nam dostosować nasze Media Cyfrowe do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 • Z zastrzeżeniem zgody użytkownika, w przypadku takiego wymogu prawa, nasze Media Cyfrowe korzystają z plików cookies i podobnych technologii śledzenia („Pliki Cookies”). Pliki Cookies to niewielkie pliki umieszczone na urządzeniu użytkownika, które służą różnym celom, np. pozwalają na sprawne poruszanie się między stronami, zapamiętują nasze preferencje i ogólnie ulepszają działania użytkowników. Używamy plików tych do poprawy korzystania i funkcjonalności Mediów Cyfrowych oraz aby lepiej poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Mediów Cyfrowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem narzędzi i usług. Korzystanie z Plików Cookies na naszych Mediach Cyfrowych pozwala użytkownikom na bardziej harmonijne wizyty i z większą dokładnością ocenia ich działania na naszych Mediach Cyfrowych. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas Plików Cookies oraz jak można je wyłączyć znajduje się w Polityce Cookies.
 • Adres IP to liczba stosowana przez komputery w sieci do identyfikacji komputera użytkownika przy każdym logowaniu się do Internetu. Możemy śledzić adresy IP m.in. w celu: (i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) utrzymania bezpieczeństwa i ochrony strony internetowej, (iii) ograniczenia dostępu do naszych Mediów Cyfrowych dla niektórych użytkowników, oraz (iv) lepszego poznania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Mediów Cyfrowych;
 • Możemy (lub mogą tak robić w naszym imieniu podmioty zewnętrzne) zbierać dane w formie logów, które rejestrują działania naszych Mediów Cyfrowych i prowadzą statystykę w zakresie nawyków przeszukiwania. Są one generowane anonimowo i pozwalają nam m.in. na gromadzenie danych na temat: (i) rodzaju wyszukiwarki i systemu operacyjnego użytkownika, (ii) sesji użytkownika (np. jego własnego adresu URL, daty i godziny jego wizyty na naszych Mediach Cyfrowych, oraz na temat odwiedzanych stron i czasu trwania tych odwiedzin), oraz (iii) innych podobnych danych dotyczących surfowania lub danych dotyczących historii odwiedzanych stron (click-stream). Korzystamy również z informacji zebranych w logach do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, zatem stale poprawiamy i dostosowujemy świadczone przez nas usługi online. Logi służą wyłącznie wewnętrznym celom i nie są związane z żadnym konkretnym użytkownikiem

3. W jakim celu korzystamy z Danych Osobowych?

Wszystkie zbierane Dane Osobowe są wykorzystywane w celu, w jakim zostały nam podane lub w niniejszej Polityce Prywatności. Cele te to głównie:

 • Przy rejestracji lub zapisywaniu się w naszych Mediach Cyfrowych: podawane Dane Osobowe służą oferowaniu korzyści i przywilejów zazwyczaj związanych z rejestracją, np. możliwość otrzymywania informacji wybranych przy rejestracji lub które automatycznie wynikają zrejestracji (np. subskrypcja newslettera, założenie konta, udział w konkursie, zaproszenie na imprezę organizowaną przez Fundację lub udział w niej);
 • Przy funkcji „wyślij do znajomego”: Dane Osobowe dla funkcji jednorazowych (zazwyczaj imię i nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane jednorazowo (np. w celu przesłania informacji) i nie są przez nas dalej przechowywane;
 • Przy korzystaniu z Kodu QR znajdującego się na materiałach promocyjnych Fundacji: korzystamy z Danych Osobowych w celu przesłania użytkownikom więcej informacji o działalności Fundacji;
 • Reakcje, pytania lub komentarze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub systemu powiadamiania na temat zgodności („Napisz do Nas”): przy kontaktowaniu się za pośrednictwem formularza kontaktowego online, podane dane są wykorzystywane do wysłania odpowiedzi na pytanie lub komentarz.

Oprócz celu, w jakim użytkownik podał swoje Dane Osobowe, istnieje też możliwość wyboru (poprzez zaznaczenie pola wyboru lub w inny sposób) wyrażenia zgody na wykorzystanie Danych Osobowych w aktywności lub usługach innych niż żądana aktywność lub usługa główna, o którą zwrócił się użytkownik. Na przykład, przy zgłaszaniu się do konkursu lub innej promocji, użytkownik może otrzymać zaproszenie do zapisania się na newslettery lub alerty dotyczące działalności Fundacji przesyłane za pośrednictwem Mediów Cyfrowych prowadzących promocję lub z innych stron internetowych lub. Jeśli Użytkownik wybierze takie dodatkowe usługi, Dane Osobowe, które podał wykorzystamy w celu świadczenia wskazanych usług.

Możemy korzystać z adresu e-mail w celu wysłania informacji administracyjnych (np. maila z potwierdzeniem przy zapisywaniu się lub anulowaniu danej rejestracji lub aktywności), a także pewnych ogłoszeń związanych z usługami (np. zawiadomień o aktualizacjach Polityki Prywatności, zmianach naszej polityki w zakresie usług lub wsparcia technicznego online lub innych powiązanych zmian), lub informacji promocyjnych (z zastrzeżeniem dodatkowej zgody użytkownika, w przypadku
takiego wymogu prawa).

Możemy również korzystać z danych osobowych lub demograficznych użytkowników do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, celem stałego ulepszania, personalizowania i dostosowywania oferowanych usług, tak by lepiej spełniać potrzeby użytkowników.

Z zastrzeżeniem wymogu obowiązującego prawa, może to obejmować sporadyczne łączenie, aktualizację lub innego typu rozszerzanie Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Mediów Cyfrowych o dane otrzymane ze źródeł zewnętrznych lub od podmiotów zewnętrznych. Na przykład, możemy łączyć dane czysto demograficzne lub sondażowe (np. dotyczące wieku, płci, gospodarstwa domowego i innych zainteresowań itp.), które nie są powiązane z Danymi Osobowymi użytkownika
z Danymi Osobowymi zebranymi w innych przypadkach (np. przy rejestracji konta).

4. Co w przypadku braku zgody na podanie swoich Danych Osobowych?

W przypadku decyzji o niepodawaniu Danych Osobowych jeśli użytkownik zostanie o to poproszony, użytkownik może nie mieć możliwości uczestnictwa w niektórych aktywnościach i spersonalizowanych funkcjach na naszych Mediach Cyfrowych a oferowane usługi i promocje mogą ulec ograniczeniu. Na przykład, w przypadku odmowy podania swojego adresu e-mail, użytkownik nie będzie mieć możliwości otrzymywania naszych newsletterów ani zarejestrowania się w inny sposób na naszych
Mediach Cyfrowych. Jednakże, w celu prostego przeszukiwania naszych Mediów Cyfrowych i aby dowiedzieć się więcej o Fundacji, nie jest konieczne podawanie swoich Danych Osobowych.

5. Komu ujawniamy Dane Osobowe i dlaczego?

Fundacja nigdy nie ujawnia Danych Osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym, które zamierzają wykorzystać je w celu bezpośredniego marketingu, chyba że wcześniej wyraźnie poinformowaliśmy o tym użytkownika, a użytkownik wyraził na to zgodę.

Fundacja może ujawnić Dane Osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, lecz jedynie w przypadkach wskazanych poniżej:

 • Możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców, zapewniających wsparcie w zakresie administrowania Mediami Cyfrowymi lub przy prowadzaniu aktywności, dla których gromadzone są dane osobowe (np. przy organizacji konkursów i promocji). Każdy z takich usługodawców zobowiązany jest przez cały czaszapewniać bezpieczeństwo Danych Osobowych na takim samym poziomie jak Fundacja, a współpraca z nim odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zobowiązującej usługodawcę do zachowania Danych Osobowych w poufności i przetwarzania ich jedynie dla celów wykonania zlecenia od Fundacji;
 • Gdy prowadzimy wspólny lub współsponsorowany program lub promocję na naszych Mediach Cyfrowych wraz z innym podmiotem zewnętrznym lub organizacją i w ramach tego zbieramy i przetwarzamy Dane Osobowe, możemy je ujawniać naszemu partnerowi lub sponsorowi. W przypadku zbierania Danych Osobowych (lub ujawniania ich) przez inny podmiot lub na rzecz takiego podmiotu w ramach tej promocji, powiadomimy o tym użytkownika przy zbieraniu Danych Osobowych;
 • Przy prowadzeniu promocji przy udziale innego podmiotu, możemy zapewnić odrębny link do Polityki Prywatności tego podmiotu i zachęcamy do zapoznania się z nią przed podaniem swoich Danych Osobowych, gdyż nie możemy zagwarantować, że stosuje ona takie same praktyki prywatności.
  W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie zbierania jego Danych Osobowych lub ujawnienia ich przez podmiot inny niż Fundacja lub na rzecz tego podmiotu, użytkownik może nie zdecydować sięna to przy zbieraniu Danych Osobowych/gdy zostanie o nie poproszony;
 • Możemy też ujawniać Dane Osobowe użytkownika jeśli wymaga tego prawo, lub w naszej opinii w dobrej wierze, działanie takie jest zasadnie niezbędne, aby dostosować się do procesów prawnych, w celu odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub w celu ochrony bezpieczeństwa lub praw Fundacji, jej klientów lub ogółu;
 • Możemy ujawniać zebrane dane demograficzne lub sondażowe podmiotom zewnętrznym, lecz dane te są anonimowe i nie obejmują żadnych Danych Osobowych. Zebrane dane, które ujawniamy mogą obejmować dane anonimowe zebrane przy użyciu Plików Cookies, jak wskazano w art. 2.

6. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

Przekazywane nam za pośrednictwem Mediów Cyfrowych Dane Osobowe przechowywane są w naszych bazach danych. Przechowujemy je przez okres, jaki jest konieczny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały nam przekazane (np. jeśli Użytkownik przekazał nam dane osobowe w celu przesyłania mu newslettera, dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak oferujemy przesyłanie newsletterów).

Możemy zatem przechowywać Dane Osobowe w uzasadnionym okresie również po zakończeniu korzystania z usług Fundacji lub naszych Mediów Cyfrowych. Po upływie tego okresu, Dane Osobowe użytkowników zostaną usunięte z systemów w Fundacji. Może również zaistnieć potrzeba, aby Dane Osobowe były zachowane przez uzasadniony okres i tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania zobowiązań nałożonych na Fundację przepisami prawa, rozstrzygnięcia sporów, wyegzekwowania wykonania umowy i w podobnych uzasadnionych celach (np. dla spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego konieczne może być przechowywanie również po zakończeniu konkursu Danych Osobowych przekazanych na potrzeby zgłoszenia do konkursu i dostarczenia nagrody).

Po upływie powyższego okresu Dane Osobowe Użytkownika zostaną usunięte z wszystkich systemów Fundacji.

W przypadku zażądania od naszaprzestania korzystania z Danych Osobowych w celu świadczenia usług np. rezygnacji z otrzymywania maili, należy skontaktować się z nami w sposób wskazany w art. 8. Przypominamy również, że użytkownicy mają prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili również zgodnie z art. 8.

W przypadku zażądania od naszaprzestania korzystania z Danych Osobowych w celu świadczenia usług np. rezygnacji z otrzymywania maili, należy skontaktować się z nami w sposób wskazany w art. 8. Przypominamy również, że użytkownicy mają prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili również zgodnie z art. 8

7. Jak zabezpieczamy Dane Osobowe użytkowników?

Fundacja stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność i ochronę Danych Osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub naszych aplikacji. Powyższe działania obejmują między innymi: (i) przechowywanie

Danych Osobowych w bezpiecznych warunkach eksploatacji, które są niedostępne publicznie, a które są udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Fundacji oraz współpracującym z nami dostawcom usług, z którymi podpisano odpowiednie umowy zobowiązujące do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia ich poufności; oraz (ii) weryfikację tożsamości zarejestrowanych użytkowników przed udzieleniem im dostępu do Danych Osobowych.

8. Jak uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, poprawiać je, usuwać lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania?

Dostęp do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez nas można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem kontakt@pvm.pl.

Można również skontaktować się z nami w celu dokonania wyboru:

 • Można zażądać sprostowania swoich Danych Osobowych jeśli są one nieścisłe, niekompletne lub nieaktualne lub zażądać ich usunięcia.
 • Można nie podawać nam swoich Danych Osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas z uzasadnionych przyczyn. Jednakże, w przypadku wyboru tej opcji, użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych oferowanych przez nas usług.
 • W przypadku rezygnacji z otrzymywania newsletterów, ogłoszeń lub innych informacji lub usług za pośrednictwem Mediów Cyfrowych, prosimy przy rejestracji o niewybieranie opcji otrzymywania takich informacji lub usług. W przypadku wyboru takiej opcji, a w późniejszym czasie rezygnacji z tego wyboru, należy kliknąć na link umożliwiający rezygnację znajdujący się w naszych powiadomieniach lub skontaktować się z nami na podany powyżej adres e-mail.
 • W przypadku każdej informacji przesłanej mailem, dajemy użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania ich w przyszłości (tj. anulowania subskrypcji). W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcją wskazaną w mailu lub skontaktować się z nami na podany powyżej adres email.

W powyższych sprawach można się również kontaktować z nami na piśmie, na adres: Fundacja Polska Wódka, pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa.

Ponadto w przypadku udziału w programie, w który zaangażowane są podmioty zewnętrzne oraz wyrażenia, w ramach tego programu, zgody na otrzymywanie w przyszłości informacji bezpośrednio od tych podmiotów zewnętrznych, aby zrezygnować z otrzymywania takich informacji należy skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami. Proces ten może być opisany w Polityce
Prywatności tych podmiotów zewnętrznych.

9. Jak traktujemy dane małoletnich?

Z uwagi na fakt, że Muzeum Polskiej Wódki jest dedykowane osobom pełnoletnim, to jeśli jesteś Osobą Niepełnoletnią, prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych oraz zaprzestanie korzystania ze Strony.

Nasze Media Cyfrowe nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich („Osoby Niepełnoletnie”), w przypadku podania nam Danych Osobowych przez Osoby Niepełnoletnie dane te zbierane są przez nas nieświadomie. Aby korzystać ze Strony (założyć konto, podejmować inne działania i korzystać z innych oferowanych przez nasze Media Cyfrowe usług trzeba mieć ukończone co najmniej osiemnaście lat. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Dane Osobowe przekazane nam za pośrednictwem Mediów Cyfrowych dotyczą Osoby Niepełnoletniej, zostaną one niezwłocznie usunięte.

10. Linki do innych stron podmiotów zewnętrznych

Nasze Media Cyfrowe mogą zawierać linki do innych stron lub usług obsługiwanych lub kontrolowanych przez podmioty zewnętrzne. Są to linki reklamodawców, sponsorów i partnerów korzystających z naszego logotypu(-ów) w ramach umowy co-brandingu. Podmioty te są od nas niezależne zatem korzystanie z ich stron i funkcji podlega zasadom polityki prywatności umieszczonym na tych stronach. Nie odpowiadamy ani nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub praktyki biznesowe jakichkolwiek stron podmiotów zewnętrznych. Należy zatem zachować ostrożność i zapoznać się z odpowiednimi zasadami polityki prywatności mającymi zastosowanie do stron zewnętrznych, które użytkownik odwiedza przed podaniem swoich Danych Osobowych.

11. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zażaleń lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych praktyk zbierania danych, prosimy o kontakt poprzez przesłanie maila na adres: kontakt@pvm.pl lub na piśmie, na adres: Fundacja Polska Wódka, pl. Konesera 1, 03- 736 Warszawa.