Trwa komunikacja

Regulamin Muzeum Polskiej Wódki

REGULAMIN MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI

§ 1
Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum– Muzeum Polskiej Wódki, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, prowadzone przez Fundację Polska Wódka, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, organizację Non-Profit, spełniającą swoje cele statutowe.
 2. Pokazy– seans, zwiedzanie oraz wykład na temat historii i produkcji polskiej wódki, wykorzystania polskiej wódki w sztuce barmańskiej, opcjonalnie połączony z degustacją organizowaną w Vodka Academy Bar na II piętrze Muzeum. Celem Pokazu jest promowanie 600-letniej tradycji oraz kultury polskiego przemysłu alkoholowego,
  a w szczególności tradycji i kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu; chronienie
  i promocja chronionego oznaczenia geograficznego Polska Wódka/Polish Vodka; prowadzenie akcji uświadamiających odwiedzających o zagrożeniach wynikających
  z nadmiernego spożywania alkoholu.
 3. Gość indywidualny – osoba pełnoletnia i/lub osoba niepełnoletnia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Grupa – grupa osób pełnoletnich i/lub osoba niepełnoletnia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego licząca co najmniej 10 osób.
 5. Kupujący – Gość Indywidualny i/lub Grupa, który/a zakupił/a bilet do Muzeum Polskiej Wódki.
 6. Zwiedzający – Goście indywidualni i/lub Grupy
 7. System– internetowy system rezerwacji biletów do Muzeum Polskiej Wódki, dostępny ze strony muzeumpolskiejwodki.pl.
 8. Należność– Kwota Pieniężna  należna za zarezerwowane bilety i/lub usługi. Kwota naliczana według ilości usług w koszyku Gościa.
 9. Bilet– potwierdzenie umowy zawartej przez Kupującego z Muzeum, zapewniające prawo do udziału w Pokazy ze organizowanym przez Muzeum. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to stosować odpowiednio do liczby mnogiej
  i odwrotnie.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady rezerwacji i nabywania biletów na Pokazy organizowane przez Muzeum, funkcjonowanie Systemu Rezerwacji oraz określa sposób realizacji  umowy zawartej przez Muzeum z Kupującym.
 2. Bilet wstępu ważny jest tylko na wskazaną na nim datę i godzinę
 3. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych przez telefony komórkowe.
 4. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz rejestracji materiałów wideo.
 5. Zwiedzanie muzeum rozpoczyna się o ściśle wyznaczonych godzinie i miejscu. Posiadacz biletu spóźniony na rozpoczęcie zwiedzania, nie zostanie wpuszczony na zwiedzanie,
  a bilet zostanie uznany za nieważny a jego posiadaczowi nie będzie przysługiwało prawo do wejścia w innym terminie ani zwrot zapłaconej kwoty.
 6. Kupujący wyraża, przy zakupie online lub zakupie biletu w Recepcji, zgodę na otrzymywanie treści związanych z napojami alkoholowymi podczas Pokazu.
 7. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom nietrzeźwym lub/i pod wpływem substancji odurzających zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek pokazu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania. O dopuszczeniu do zwiedzania decyduje Dyrekcja Muzeum.
 8. W przypadku, gdy zwiedzający zakłóca bądź uniemożliwia przeprowadzenie zwiedzania, Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie możliwość wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum.
 9. Zwiedzający ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas zwiedzania.
 10. Na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 11. Nie dopuszcza się sprzedaży Biletu osobom niepełnoletnim, nie będącym pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 13. Osoby niepełnoletnie mogą otrzymać Bilet wstępu po wypełnieniu oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego w kasie Muzeum przed rozpoczęciem Pokazu.
 14. Osoby niepełnoletnie obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji napojów alkoholowych,
  a podanie go przez rodzica lub opiekuna prawnego skutkować będzie natychmiastowym usunięciem w/w z Pokazu, a w skrajanych przypadkach powiadomieniem organów ścigania.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, wydarzeń specjalnych, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w Kasie biletowej w Recepcji Muzeum, zewnętrznych punktach informacji oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

§ 3
Dni i godziny otwarcia Muzeum.

Czas zwiedzania

 1. Pokazy dla Gości indywidualnych i Grup odbywają się w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej: muzeumpolskiejwodki.pl.
 2. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń muzealnych w nagłych przypadkach,
  a osoby, które podały kontakt mailowy zostaną o tym powiadomione i zaproponowany zostanie im nowy dogodny dla nich termin Pokazu lub otrzymają zwrot za zakupione Bilety zgodnie z opisem procedury w paragrafie 8.
 3. W godzinach otwarcia Muzeum Pokazy rozpoczynają się co 20 minutpocząwszy od godz.11:20, a skończywszy na godz.19:20 (niedziela-czwartek) lub do godz.20:20 (piątek-sobota).
 4. Na Pokaz jednocześnie może wejść nie więcej niż 25 zwiedzających. Każde zwiększenie ilości osób wymaga zgody Kierownika Muzeum.
 5. Czas zwiedzania Muzeum wynosi szacunkowo 70 minut.
 6. Wizyta w terminach poza godzinami otwarcia ustalana jest indywidualnie, tylko dla Grup minimum 10 osób, każdorazowo w odpowiedzi na zapytanie Kupującego.

§ 4
System rezerwacji. 

Informacje techniczne

 1. System jest internetowym serwisem, umożliwiającym dokonanie rezerwacji biletów
  i ich zakupu na Pokazy organizowane przez Muzeum. Właścicielem Systemu jest Fundacja Polska Wódka, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, KRS 0000593987, NIP: 525-264-21-43, REGON: 363449747, zwana w dalszej części Muzeum.
 2. Do zrobienia rezerwacji online wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych: Aktualny system operacyjny oraz najnowsze wersje przeglądarki internetowej.
 3. Techniczne warunki korzystania z Systemu wpływają bezpośrednio na prawidłowość jego funkcjonowania i możliwość korzystania z niego przez Kupującego, a także jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Kupującego. Wszelkie umyślne bądź nieumyślne działania sprzeczne z regulaminem, dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.
 4. Strony internetowe działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Muzeum zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie  muzeumpolskiejwodki.pl.

§ 5
Internetowy System Sprzedaży

 1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia dokonywanie zakupu biletów dla Gości indywidualnych i grupowych.
 2. Warunkiem skorzystania z internetowego systemu sprzedaży jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Muzeum Polskiej Wódki, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie muzeumpolskiejwodki.pl 
   1. wprowadzenie danych Kupującego w tym wiek,
   2. wybór dnia i godziny Pokazu lub warsztatu oraz ilości i rodzaju biletów,
   3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   4. akceptację regulaminu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez wybór godziny i dnia Pokazu, liczby
  i rodzaju biletów oraz po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych
  i zaakceptowaniu regulaminu oraz poprzez zapłatę przez Kupującego:
  1. Należności w przypadku Gości indywidualnych,
  2. Całej należności w przypadku Grupy.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Gość indywidualny jest zobowiązany do dokonania płatności za bilety za pomocą internetowego systemu rezerwacji biletów za pośrednictwem serwisu Tpay, udostępniającego różne formy płatności online.
 6. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. Płatności internetowe obsługuje firma Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437
 10. Kupującym nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt. 12 ustawy.
 11. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów, o czym poinformuje na stronie muzeumpolskiejwodki.pl.

§ 6
Zasady zakupu biletów w kasie biletowej Muzeum Polskiej Wódki 

 1. Do zakupu Biletu niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Gościa indywidualnego.
 2. W przypadku braku dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Kupującego osoba ta nie może skorzystać z opcji darmowej degustacji i/lub z degustacji płatnej.
 3. O odstąpieniu od zapisów w punkcie 2 oraz 3 powyżej decydować może jedynie Kierownik Muzeum lub osoba upoważniona do tego przez Dyrekcję Muzeum.
 4. Pokazy odbywają się w języku polskim i angielskim wg harmonogramu dostępnego na stronie muzeumpolskiejwodki.pl lub w kasie biletowej Muzeum.
 5. Pokazy z dodatkowym tłumaczeniem w językach niemieckim, francuskim, rosyjskim
  i hiszpańskim lub włoskim 
  zarezerwować można telefonicznie pod numerem +48 22 4193150, bądź mailowo pod adresem recepcja@pvm.pl
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do łączenia Gości indywidualnych z Grupami, jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 25 osób.
 7. Bilet na zwiedzanie Muzeum, voucher lub bilet na warsztaty zakupiony w kasie lub poprzez internetowy system sprzedaży nie podlega zwrotowi.
 8. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Gości Indywidualnych. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Pokazu w takim wypadku jest wyceniane indywidualnie, a jego wartość nie może być niższa niż 100 PLN za osobę.
 9. Płatności kartą płatniczą w kasach Muzeum obsługuje firma Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437

§ 7
Rezerwacje dla Grup

 1. Kupujący może dokonać jednorazowej rezerwacji dla grupy zorganizowanej nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 25 osób. Każde odstępstwo musi być uzgodnione z Kierownikiem Muzeum.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do łączenia Gości indywidualnych z Grupami, jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 25 osób.
 3. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności pokazu dla Grup. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Pokazu w takim wypadku jest wyceniane indywidualnie.
 4. Dla Grup z opłaconymi rezerwacjami przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna przy Grupie liczącej minimum 15 osób.
 5. W przypadku Grupy osób niepełnosprawnych Kupującemu przysługuje ustawowa liczba biletów bezpłatnych dla opiekunów.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru języka pokazu (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, polski lub inny jeśli Muzeum będzie w stanie zapewnić odpowiedniego przewodnika).
 7. Tylko w przypadku Grup zapowiedzianych i z opłaconymi należnościami Muzeum dopuszcza przeprowadzenie Pokazu w 2 językach.
 8. Dokonanie rezerwacji dla grupy zorganizowanej zobowiązuje Kupującego do wpłaty całości należności na rzecz Muzeum terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dokonania rezerwacji ale przed terminem Pokazu
 9. Niedokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty rezerwacji skutkuje całkowitym anulowaniem rezerwacji.
 10. Kupujący jest zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty rezerwacji w kasie Muzeum
  w terminie nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem Pokazu, na który zarezerwował bilety.
 11. Wpłaty całkowitej kwoty należności za zakupione bilety należy dokonać poprzez przelew bankowy na:
  Fundacja Polska Wódka,
  Plac Konesera 1; 03-736 Warszawa;
  NIP 525 264 21 43;
  konto 91 1030 1508 0000 0008 1819 1006
  w tytule przelewu podając numer rezerwacji.
 12. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zakupu biletów wstępu do Muzeum, które będą do odbioru w Recepcji Muzeum.
 13. Jeśli datę rezerwacji i termin rozpoczęcia pokazu dzieli mniej niż 7 dni Kupujący płaci za zakupione bilety w kasie muzealnej.  Ma też możliwość zapłaty całości kwoty przelewem. Płatności  należy dokonać poprzez przelew bankowy na:
  Fundacja Polska Wódka,
  Plac Konesera 1; 03-736 Warszawa;
  NIP 525 264 21 43;
  konto 91 1030 1508 0000 0008 1819 1006
  w tytule przelewu podając numer rezerwacji.
 14. Po dokonaniu przelewu całości kwoty rezerwacji i zweryfikowaniu płatności przez Muzeum Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zakupu biletów wstępu do Muzeum, które będą do odbioru w Recepcji Muzeum.
 15. Grupy nie wpłacające zaliczki zobowiązane są do stawienia się w Muzeum 20 min przed rozpoczęciem pokazu, na który zarezerwowały bilety. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować sprzedażą biletów zarezerwowanych przez grupę.

§ 8
Zmiany w zakupionych Biletach dla Gości Indywidualnych

 1. W przypadku rezerwacji grupowych (min.10 szt.) Muzeum dopuszcza zwrot 10% ilości zakupionych biletów.
 2. Zakupione Bilety w szczególnych przypadkach mogą zostać zamienione na inny termin Pokazu, o czym każdorazowo decyduje Muzeum Manager lub osoba do tego upoważniona przez Dyrekcję Muzeum.
 3. W przypadku odwołania lub zmiany terminu zwiedzania a także czasowego wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń muzealnych, w nagłych przypadkach indywidualnych lub zmiany czasu zwiedzania, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujących. W takim przypadku Kupujący będzie miał prawo wymiany Biletu na inny lub zwrotu zapłaconej ceny za Bilet. W celu uzyskania zwrotu uiszczonej ceny Kupujący zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji na adres recepcja@pvm.pl. Zwrot pieniędzy za Bilet odbędzie się przelewem lub na kartę w kasie Muzeum niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. O zwrotach kwoty w nagłych przypadkach indywidualnych decyduje Kierownik Muzeum.

§ 9
Odwoływanie rezerwacji grupowej bądź zmiana liczby zwiedzających dla Grup - touroperatorzy

 1. Muzeum przewiduje możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji w terminie 45 dni przed planowanym Pokazem.
 2. W przypadku anulowania przedpłaconej lub w całkowicie opłaconej rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym Pokazem, Muzeum pobierze opłatę karna w wysokości 20% całości należności.
 3. W przypadku anulowania przedpłaconej lub w całkowicie opłaconej rezerwacji w terminie do 15 dni przed planowanym Pokazem, Muzeum pobierze opłatę karna w wysokości 50% całości należności.
 4. W przypadku anulowania przedpłaconej lub w całkowicie opłaconej rezerwacji w terminie do 7 dni przed planowanym Pokazem, Muzeum pobierze opłatę karna w wysokości 100% całości należności.
 5. Ułatwiając Państwu działalność, dajemy możliwość odwołania rezerwacji bądź zmiany liczby uczestników do 30 dni przed terminem Pokazu.
 6. Zwiększenie liczby uczestników w Grupie, będzie możliwe jedynie w przypadku dostępnych wolnych miejsc na dany Pokaz.
 7. Zwrot różnicy wynikającej z zapisów punktu 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu odbędzie się przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

§ 10
Ochrona danych osobowych
 

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
 2. Muzeum zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji Umowy.
 3. Administratorem danych jest Fundacja Polska Wódka, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, KRS 0000593987, NIP: 525-264-21-43, REGON: 363449747.
 4. Dokonując rejestracji w Systemie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Muzeum jego danych osobowych w celu realizacji Umowy oraz obsługi zwrotów
  i reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych określonych
  w Systemie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 11
Tryb i sposób składania reklamacji

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@pvm.pl, listownie bądź osobiście w siedzibie Muzeum.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo bądź listownie.
 3. Muzeum wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

§ 12
Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej muzeumpolskiejwodki.pl,
  w  recepcji Muzeum oraz w biurze Muzeum Polskiej Wódki: Plac Konesera 1; 03-736 Warszawa.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Muzeum, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu dostępnego na stronie głównej muzeumpolskiejwodki.pl wraz
  z informacją o ich dokonaniu.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej muzeumpolskiejwodki.pl informacji o zmianach
  w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dokonanie rezerwacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się prawo polskie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu
  a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Zakup biletów w Systemie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku biur podróży i/lub innych podmiotów, które mają podpisaną umowę
  z Muzeum niniejszy regulamin stanowi aneks do tejże umowy, a zakup biletu przez System jest równoznaczny z jego akceptacją.
 9. Muzeum Polskiej Wódki, którego operatorem jest Fundacja Polska Wódka stosuje zasadę odpowiedzialnego działania i nie promuje spożywania alkoholu, a jedynie prowadzi działalność edukacyjna związaną z historią i kulturą Polskiej Wódki.