Trwa komunikacja

Regulamin Muzeum Polskiej Wódki

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ZWIEDZANIA MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI

 § 1

 Definicje

 Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 Muzeum

Muzeum Polskiej Wódki z siedzibą w Warszawie Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, prowadzone przez Fundację Polska Wódka z siedzibą w Warszawie Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000593987, NIP: 5252642143, REGON: 36344974700000 organizację Non-Profit.

Pokaz

seans, zwiedzanie oraz wykład na temat historii i produkcji Polskiej Wódki, jako chronionego oznaczenia geograficznego, wykorzystania Polskiej Wódki w sztuce barmańskiej, opcjonalnie połączony z degustacją organizowaną w Barze Akademia Wódki znajdującym się na drugim piętrze Muzeum. Celem Pokazu jest promowanie 500-letniej tradycji oraz kultury polskiego przemysłu alkoholowego, a w szczególności tradycji i kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu, chronienie i promocja chronionego oznaczenia geograficznego Polska Wódka/ Polish Vodka; prowadzenie akcji uświadamiających o zagrożeniach wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.

Gość Indywidualny

osoba pełnoletnia, która posiada bilet wstępu do Muzeum.

Grupa

grupa osób pełnoletnich, licząca co najmniej 25 osób.

Zwiedzający

Goście indywidualni i/lub Grupy.

Bilet

potwierdzenie Umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą zapewniające prawo do udziału w Pokazie.  

Voucher

bon jednego przeznaczenia, posiadający unikalny kod, określoną wartość nominalną oraz datę ważności, który można wymienić na Bilet na wybrany Pokaz, w miarę dostępności miejsc.

Kasa Muzeum

miejsce sprzedaży Biletów i Voucherów w siedzibie Muzeum.

System

internetowy serwis sprzedaży dostępny pod adresem: www.muzeumpolskiejwodki.pl, umożliwiający dokonanie zakupu Biletów, Voucherów oraz Produktów i Usług oferowanych w Sklepie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Sklep

element Systemu, w którym realizowana jest sprzedaż Produktów i Usług, dostępny pod adresem www.muzeumpolskiejwodki.pl.

Sprzedawca

Fundacja Polska Wódka, z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593987, NIP: 525-264-21-43, REGON: 363449747.

Klient

pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z Systemu lub/i dokonuje zakupu Biletów, Voucherów, Produktów i Usług za pośrednictwem Systemu lub dokonuje zakupu Biletów i Voucherów w Kasach w siedzibie Muzeum.

Produkt

produkt dostępny w ofercie Sklepu.

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Usługa

usługa personalizacji dostępna w Sklepie dla wybranych Produktów polegająca na wygrawerowaniu napisu na Produkcie stanowiącym przedmiot Umowy Sprzedaży.

Koszyk

element Systemu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Bilety, Vouchery, Produkty i Usługi.

Rejestracja

procedura założenia Konta przez Klienta.

Konto

element Sklepu tworzony przez Klienta poprzez Rejestrację, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje o Zamówieniach.

Czas Realizacji Zamówienia

Czas kompletowania Zamówienia (nie obejmuje czasu dostawy).

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Biletów, Voucherów, Produktów i Usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Systemu.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania Muzeum, korzystania z internetowego Systemu sprzedaży oraz Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.muzeumpolskiejwodki.pl, a także zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Systemu.
 2. Sprzedawca jest operatorem Systemu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeumpolskiejwodki.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy, w Muzeum Polskiej Wódki, Plac Konesera 1, 03-736 Warszawa.
 4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu wymagane jest przed zakończeniem transakcji w Systemie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na końcu Zamówienia i w procesie zakładania Konta oraz przed dokonaniem płatności za Bilet w Kasie Muzeum.

§ 3

 Zasady sprzedaży przez system

 

I. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kierując korespondencję na adres: Fundacja Polska Wódka, Pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa oraz w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonów, wskazanych w ust. 2 poniżej.

2. Kontakt w sprawach związanych ze sprzedażą:

2.1.  Biletów i Voucherów:

a) adres e-mail: recepcja@pvm.pl;

b) numer telefonu: 022 4193150;

2.2. Produktów i Usług:

a) adres e-mail: sklep@pvm.pl;

b) numer telefonu: 022 4193167.

3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach i godzinach otwarcia Muzeum, o których mowa w § 10.

II.Konto w Systemie

 1. Zakupu w Systemie można dokonać poprzez założone Konto, o którym mowa w ust .2 poniżej, lub bez konieczności założenia Konta, a podając jedynie niezbędne informacje.
 2. Aby założyć Konto w Systemie, należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej: muzeumpolskiejwodki.pl.
 3. Założenie Konta w Systemie jest darmowe.
 4. W procesie Rejestracji Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, a w szczególności: imię, nazwisko i adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami § 12.
 5. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła, które uprzednio zostały Ustanowione przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Dziale I, ust. 1 i 2 powyżej.

 III. Informacje techniczne 

 1. Do korzystania z Systemu, w tym przeglądania oferty oraz składania Zamówień wymagane jest spełnienie następujących wymogów technicznych: posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www, aktualnego systemu operacyjnego, dostępu do Internetu oraz posiadanie skrzynki e-mail z aktywnym adresem e-mail, a w przypadku zakupu Biletów dodatkowo posiadanie drukarki lub urządzenia mobilnego, spełniającego warunki do właściwego wyświetlenia Biletu. Zaleca się korzystanie z przeglądarek z włączoną opcją obsługi plików „cookies”.
 2. Wymogi techniczne, o których mowa w ust. 1 powyżej wpływają bezpośrednio na prawidłowość funkcjonowania i możliwość korzystania z Systemu przez Klienta, a także na jego prawidłowy wygląd w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Klienta. Wszelkie umyślne bądź nieumyślne działania sprzeczne z Regulaminem, dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
 3. Sprzedaż internetowa Biletów, Voucherów oraz Produktów i Usług dostępna jest całodobowo z wyłączeniem przerw technicznych, które są komunikowane na stronie.

  

IV.Zakupy w Systemie

 1. W jednej transakcji można dokonać równoczesnego zakupu Biletów, Voucherów, Produktów i Usług.
 2. Zakup Biletów, Voucherów, Produktów i Usług w Systemie możliwy jest po dokonaniu Rejestracji zgodnie z postanowieniami Działu II powyżej lub pomijając proces zakładania Konta, poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Klient podczas dodawania Biletów do Koszyka, jest zobowiązany wybrać rodzaj i liczbę Biletów oraz oczekiwaną, dostępną datę i godzinę Pokazu, którego Bilet dotyczy, o czym mowa w § 9, ust. 1. poniżej.
 4. Zakup Biletu w Systemie na wyznaczoną datę i godzinę jest możliwy maksymalnie na 10 minut przed planowanym Pokazem.
 5. Wszelkie informacje zawarte w Systemie odnoszące się do Biletów, Voucherów, Produktów i Usług, włącznie z podanymi cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Kompletowanie Zamówienia odbywa się poprzez dodawanie Biletów, Voucherów, Produktów i Usług do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu dostawy Zamówienia, formy płatności, a w przypadku wybrania wysyłki kurierem, podania adresu i danych do wysyłki.
 7. Przed ostatecznym złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość jego modyfikacji w Koszyku. Po złożeniu Zamówienia modyfikacja Zamówienia jest możliwa tylko w bezpośrednim kontakcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych teleadresowych, o których mowa w Dziale I, ust. 1 i 2 powyżej, ale nie później niż do momentu wysyłki Zamówienia.
 8. Zamówienie dodane do Koszyka, będzie przechowywane w nim przez 30 minut. Po upływie tego czasu, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 9. Zmian w Zamówieniu obejmującym Produkty personalizowane Klient może dokonywać do momentu wykonania grawerunku na Produkcie.
 10. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zarejestrowania się i założenia Konta.
 11. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą zatwierdzenia i opłacenia Zamówienia.
 12. Klient klikając przycisk „Kupuję i płacę” zobowiązuje się do zapłaty za Zamówienie.
 13. Płatności odbywają się za pośrednictwem operatora płatności Tpay, którego właścicielem jest spółka: Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.
 14. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 20 minut od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany oddzielną wiadomością e-mail.
 15. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż Biletów i Voucherów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu Zamówienia oraz za błędy systemu płatniczego, o którym mowa w ust. 13 powyżej.

§ 4

Ceny

 1. Aktualne ceny Biletów, Voucherów, Produktów i Usług publikowane są na stronie www.muzeumpolskiejwodki.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania cen Biletów, Voucherów, Produktów i Usług, za wyjątkiem cen Biletów, Voucherów, Produktów i Usług opłaconych w Zamówieniach.

 

§ 5

Czas Realizacji Zamówienia i Dostawa

 1. Zamówienia Produktów i Usług realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Bilety i Vouchery zakupione za pośrednictwem Systemu, dostarczane są Klientowi na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail.
 3. Sklep oferuje poniższe formy dostawy Produktów:
  • Firma kurierska,
  • Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, mieszczącym się w Muzeum Polskiej Wódki, Pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa.
 4. Klient wybiera formę dostawy oraz akceptuje jej koszty w procesie zatwierdzania Zamówienia.
 5. Zamówienie zrealizowane zostanie po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy.
 6. Orientacyjny czas Realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Realizacja w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 7. Odbiór osobisty Zamówienia jest bezpłatny i możliwy w terminie 14 dni od momentu poinformowania Klienta o możliwości odbioru Zamówienia. Po tym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wskazanego w zamówieniu adresu e-mail, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 8. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski zależny jest od dostawcy usług transportowych wybranych przy Zamówieniu, przy czym wynosi maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu, Sprzedawca zaproponuje nowy termin dostawy, przy czym Klient będący Konsumentem ma prawo żądać anulacji Zamówienia poprzez wystosowanie oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną oraz zwrotu wpłaconej kwoty.
 9. Czas dostarczenia Zamówienia może w szczególności ulec wydłużeniu, jeżeli adres dostawy podany przez Klienta jest nieprawidłowy (niekompletny, błędny) lub w przypadku, gdy Zamówienie obejmuje Usługę, a Klient nie podał danych niezbędnych do jej wykonania.
 10. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia nieprawidłowości lub braku w danych w Zamówieniu drogą mailową na e-mail podany w Zamówieniu. Czas realizacji Zamówienia w takim przypadku liczony jest od dnia potwierdzenia prawidłowych danych do wysyłki / danych do Usługi przez Klienta.
 11. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w obecności przedstawiciela przewoźnika, jeżeli ma podejrzenia, że przesyłka jest uszkodzona, sporządzić protokół szkody i niezwłocznie przesłać go wraz z ewentualną reklamacją do Sprzedawcy.

§ 6

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Biletów, Produktów personalizowanych oraz Usług.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnejbądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie: (i) oświadczenia opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym, bądź podpisem kwalifikowanym, lub (ii) zeskanowanego oświadczenia wraz z podpisem Klienta na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać ze strony muzeumpolskiejwodki.pl  w zakładce Sklep pod Regulaminem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności na kartę płatniczą lub numer konta z której/ którego została dokonana płatność, w tym koszty najtańszej dostawy dostępnej podczas składania Zamówienia, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Liczy się data wysłania Produktów do Sprzedawcy. Konsument ma możliwość zwrócić Produkty osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zlokalizowanym w Muzeum Polskiej Wódki, Pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa.
 6. Zwrócony może być Produkt wyłącznie nowy, nie posiadający żadnych cech świadczących o jego używaniu.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od Umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 

§ 7

Reklamacje produktów

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku, gdy Produkt ma wadę, Klient może złożyć wniosek o obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Reklamację Produktów należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@pvm.pl, listownie bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  b) treść reklamacji, w szczególności opis wady oraz żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
  c) datę Zamówienia i otrzymania Zamówienia,
  d) dokumentację fotograficzną wad lub podstaw reklamacji.
 6. W ramach rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, zgodnie z otrzymaną informacją od Sprzedawcy, Produkty których reklamacja dotyczy powinny zostać odesłane na adres Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
 7. Sprzedawcy przysługuje 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację Klienta.
 8. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres korespondencyjny lub adres e-mail podany przez Klienta w reklamacji.

 

§ 8

Szczegółowe zasady korzystania z biletów

 1. Do zakupu Biletu w Kasie Biletowej niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Klienta. W przypadku, gdy Bilet został zakupiony za pośrednictwem Systemu, wiek Klienta zostanie zweryfikowany przez obsługę Muzeum niezwłocznie przed planowanym Pokazem.
 2. W przypadku braku dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Gościa, Gość nie będzie mógł skorzystać z opcji degustacji i/lub z degustacji dodatkowo płatnej, będącej częścią Pokazu, za co Klientowi nie przysługuje możliwość obniżenia ceny Biletu.
 3. Nie dopuszcza się sprzedaży Biletów osobom niepełnoletnim.
 4. Pokazy odbywają się w języku polskim i angielskim według harmonogramu dostępnego na stronie www.muzeumpolskiejwodki.pllub w Kasie Biletowej.
 5. W celu ustalenia możliwości zorganizowania Pokazu z dodatkowym tłumaczeniem w językach niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim lub włoskim Klient powinien skontaktować się z Kasą Muzeum telefonicznie pod numerem +48 22 4193150 lub mailowo na adres e-mail: recepcja@pvm.pl, co najmniej na 5 dni przed planowanym Pokazem. O możliwości zakupu Biletów na Pokazy, o których mowa powyżej, Muzeum poinformuje Klienta indywidualnie.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do łączenia Gości indywidualnych z Grupami, jeśli suma wszystkich zwiedzających nie przekroczy 25 osób.
 7. Bilet lub Voucher zakupiony za pośrednictwem Systemu lub w Kasie Muzeum nie podlega zwrotowi.
 8. Aby zrealizować voucher należy skontaktować się z Recepcją i dołączyć do rezerwacji nr vouchera lub jego kod QR. Brak tych danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji.
 9. Nie wykorzystany w terminie dokonanej rezerwacji voucher traci swoją ważność.
 10. Regulacje dotyczące voucherów odnoszą się również do voucherów zakupionych u Partnerów handlowych Muzeum: Get Your Guide, Tickets.com, Groupon, Katalog Marzeń, Superprezenty.
 11. Istnieje możliwość zagwarantowania wyłączności Pokazu dla Gości Indywidualnych oraz Grup. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Pokazu w takim wypadku jest wyceniane indywidualnie.
 12. Za Bilety i Vouchery w Kasie Muzeum Klient może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą. Płatności kartą płatniczą w Kasach Muzeum obsługuje operator płatności Tpay, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

§ 9

Zasady zwiedzania

 1. Pokazy są przeznaczone dla osób pełnoletnich.
 2. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w Pokazach wyłącznie na odpowiedzialność ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, na wskazaną na nim datę i godzinę.
 4. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych przez telefony komórkowe.
 5. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz rejestracji materiałów wideo.
 6. Zwiedzanie Muzeum rozpoczyna się o ściśle określonych godzinach i w wyznaczonym miejscu. Posiadacz Biletu spóźniony na rozpoczęty Pokaz nie zostanie wpuszczony na zwiedzanie, Bilet zostanie uznany za nieważny, a jego posiadaczowi nie będzie przysługiwało prawo do uczestniczenia w Pokazie w innym terminie ani zwrot zapłaconej kwoty.
 7. Klient posiadający Bilet zakupiony w Systemie, jest zobowiązany do okazania Biletu przed planowanym Pokazem, w postaci czytelnego wydruku lub na urządzeniu mobilnym, które umożliwią prawidłowe sczytanie zamieszczonych na Bilecie danych, a w szczególności unikalnego kodu przypisanego do Biletu.
 8. Zwiedzający przed rozpoczęciem Pokazu otrzyma jednorazową opaskę na nadgarstek, oznaczoną odpowiednim kolorem w zależności od rodzaju Pokazu lub w zależności od tego, czy bierze udział w degustacji, o której mowa w § 1, ust. 2.
 9. Klient dokonując zakupu Biletu, wyraża zgodę na otrzymywanie treści związanych z napojami alkoholowymi podczas Pokazu.
 10. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom nietrzeźwym lub/i pod wpływem substancji odurzających, zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek Pokazu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 11. W przypadku, gdy Zwiedzający zakłóca bądź uniemożliwia przeprowadzenie Pokazu, Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie możliwość wyproszenia Zwiedzającego z terenu Muzeum.
 12. Zwiedzający ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas Pokazu.
 13. Na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 14. Za osoby niepełnoletnie, uczestniczące w Pokazie wyłącznie pod opieką osób dorosłych, odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 15. Osoby niepełnoletnie obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie zasady, o której mowa powyżej lub/i podanie napoju alkoholowego osobie niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna, prawnego skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z Pokazu, a w skrajnych przypadkach powiadomieniem właściwych organów ścigania.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, a w szczególności aktualnych dni i godzin otwarcia, ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, wydarzeń specjalnych, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacje o aktualnych cenach Biletów, są dostępne w Kasie Biletowej w siedzibie Muzeum, zewnętrznych punktach informacji oraz na stronie internetowej: www.muzeumpolskiejwodki.pl.

§ 10

Czas zwiedzania oraz dni i godziny otwarcia muzeum

 

 1. Pokazy dla Gości indywidualnych i Grup odbywają się w dniach i godzinach aktualizowanych na stronie internetowej: www.muzeumpolskiejwodki.pl, w zakładce „Zaplanuj wizytę”. Informację o aktualnych dniach i godzinach Pokazów można uzyskać również w Kasie Muzeum.
 2. Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń muzealnych w nagłych przypadkach a osoby, które podały kontakt mailowy zostaną o tym powiadomione i zaproponowany zostanie im nowy dogodny dla nich termin Pokazu lub otrzymają zwrot za zakupione Bilety.
 3. Pokazy rozpoczynają się co 20 minut w godzinach otwarcia Muzeum, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Czas zwiedzania Muzeum wynosi szacunkowo 80 minut.
 5. Wizyta w terminach poza godzinami otwarcia Muzeum ustalana jest indywidualnie, wyłącznie dla Grup i każdorazowo w odpowiedzi na zapytanie Klienta.

§ 11

Reklamacje i zmiany w zakupionych biletach

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z zakupionym Biletem lub Voucherem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: recepcja@pvm.pl, listownie bądź osobiście w siedzibie Muzeum.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powyżej są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź wysyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny.
 3. Zakupione Bilety oraz Vouchery nie podlegają zwrotom, zmianie daty oraz przedłużaniu ważności.
 4. W tych przypadkach Zakupione Bilety i/lub Vouchery w szczególnych przypadkach mogą zostać zamienione na inny termin Pokazu, o czym każdorazowo zdecyduje Kierownik Muzeum lub osoba do tego upoważniona przez Dyrekcję Muzeum.
 5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Pokazu a także czasowego wyłączenia ze zwiedzania części pomieszczeń muzealnych, w nagłych przypadkach, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Klient będzie miał prawo do wymiany Biletu na Pokaz w innym terminie lub zwrotu zapłaconej kwoty za Bilet. W celu uzyskania zwrotu, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji na adres e-mail: recepcja@pvm.pl lub listownie na adres siedziby Muzeum. Zwrot pieniędzy za Bilet odbędzie się przelewem na numer konta wskazany przez Klienta lub na kartę płatniczą/ kredytową, którą dokonał zapłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 6. O ewentualnych zwrotach kwoty za zakupione Bilety w nagłych przypadkach decyduje Kierownik Muzeum indywidualnie.

§ 12

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych w celach związanych z działaniami podjętymi przez Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży lub w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24 póź. zm.).
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta oraz/lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku, kiedy Klient skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu pośrednikowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Systemie.
 6. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 7. Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Klient może zgłaszać Administratorowi telefonicznie lub pisemnie, w szczególności na adresy e-mail: recepcja@pvm.pl lub sklep@pvm.pl.
 8. Strona internetowa Muzeum działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” oraz szczegółowe informacje na temat ochrony danych zawiera „Polityka Cookies” oraz „Polityka Prywatności” opublikowana na stronie muzeumpolskiejwodki.pl.
 9. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy.

§ 13

Zmiany regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.muzeumpolskiejwodki.pl oraz dostępny w Kasie Muzeum.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta z chwilą zaakceptowania nowej treści Regulaminu podczas logowania się do Systemu, jeżeli przed wprowadzeniem w życie zmian Regulaminu, Klient założył Konto.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu. Wówczas Zamówienie jest realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca w pierwszej kolejności wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy, uwzględniając możliwość skorzystania przez Klienta z prawa do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które nie mogą być rozstrzygnięte na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które nie mogą być rozstrzygnięte na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.
 7. Zakup Biletów i Voucherów, Produktów i Usług jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności zasad obowiązujących podczas zwiedzania.
 8. W przypadku Grup zorganizowanych warunki sprzedaży Biletów będą uzgadniane indywidualnie, każdorazowo na zapytanie Klienta, na podstawie dwustronnych umów o współpracy.
 9. Muzeum Polskiej Wódki, którego operatorem jest Fundacja stosuje zasadę odpowiedzialnego działania i nie promuje spożywania alkoholu, a jedynie prowadzi działalność edukacyjną związaną z historią i kulturą Polskiej Wódki.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 lipca 2022 r.